WELCOME TO

MONEY CLASS

Money Class ห้องเรียนการเงินของคนไทย เราอยากเห็น “คนไทยทุกคน” ใช้ชีวิตผ่านทักษะ และความรู้ทางการเงินที่ถูกต้อง ต่อยอดความฝัน และแก้ปัญหาได้ในแบบที่ตัวเองต้องการ
เราจึงมุ่งมั่นพัฒนาบริการ เพื่อยกระดับสุขภาพการเงิน ทั้งในระดับโรงเรียน และองค์กร ให้ทุกคนมีความรู้ และทักษะการเงินที่ถูกต้อง ผ่านหลักสูตรที่ถูกออกแบบมาให้เหมาะสมกับบริบทของคนไทย
ร่วมผลักดันความรู้การเงินโดย

องค์กรตัวอย่างที่ไว้วางใจให้เรา เข้าไปช่วยเหลือ

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA)

HR อยากให้พนักงานมีความตระหนักรู้เกี่ยวกับทักษะด้านการเงิน พร้อมที่จะวางแผนบริหารการเงินของตัวเอง…
ดูโครงการ

วิริยะประกันภัย

อยากส่งเสริมให้พนักงาน มีความรู้เรื่องการบริหารการเงิน เพราะมองว่าเป็นสิ่งที่สำคัญต่อการดำรงชีวิต…
ดูโครงการ

ไทยสมุทรประกันชีวิต

ช่วงเดือนมีนาคม เป็นเดือนที่พนักงานจะได้รับโบนัส ทางองค์กรเลยต้องการอยากให้ความรู้การเงิน…
ดูโครงการ

กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย

เรื่องการเงินเป็นเรื่องที่ควรสร้างพื้นฐานตั้งแต่วัยเด็ก แต่กลับไม่มีสอนในโรงเรียน จึงเป็นโจทย์ของอาจารย์…

องค์กรตัวอย่างที่ไว้วางใจให้เรา
เข้าไปช่วยเหลือ

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA)

HR อยากให้พนักงานมีความตระหนักรู้เกี่ยวกับทักษะด้านการเงิน พร้อมที่จะวางแผนบริหารการเงินของตัวเอง…

วิริยะประกันภัย

อยากส่งเสริมให้พนักงาน มีความรู้เรื่องการบริหารการเงิน เพราะมองว่าเป็นสิ่งที่สำคัญต่อการดำรงชีวิต…

ไทยสมุทรประกันชีวิต

ช่วงเดือนมีนาคม เป็นเดือนที่พนักงานจะได้รับโบนัส ทางองค์กรเลยต้องการอยากให้ความรู้การเงิน…

กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย

เรื่องการเงินเป็นเรื่องที่ควรสร้างพื้นฐานตั้งแต่วัยเด็ก แต่กลับไม่มีสอนในโรงเรียน จึงเป็นโจทย์ของอาจารย์…

และ อีกหลากหลายองค์กร

OUR SUCCESS

ส่วนหนึ่งของความภาคภูมิใจ
ที่เราได้มีส่วนร่วมเสริมความรู้ และสร้างทักษะการเงิน

400+

องค์กรที่ได้รับความรู้
และทักษะการเงินจากเรา

500+

โรงเรียนที่ได้รับความรู้
และทักษะการเงินจากเรา

85%

บอกว่าพึงพอใจมาก
ต่อการใช้บริการของเรา

90%

ของผู้เรียนคอร์สออนไลน์ บอกว่าตรงตามความคาดหวัง

OUR SERVICES

บริการของเรา

คอร์สเรียน

รู้รอบเรื่องการเงิน ด้วย
เนื้อหาที่ถูกออกแบบโดยผู้เชี่ยวชาญ
ตอบโจทย์วัยเรียน จนถึงวัยทำงาน
รายละเอียด

สำหรับองค์กร

โปรแกรมยกระดับสุขภาพการเงิน
ที่ถูกออกแบบสำหรับพนักงาน
ในองค์กรโดยเฉพาะ
รายละเอียด

สำหรับโรงเรียน

หลักสูตรการเงินแบบบูรณาการ
สำหรับนักเรียน และโปรแกรม
ยกระดับการเงินสำหรับครู
รายละเอียด

OUR TEAM

ทีมโค้ชการเงิน

เสียงตอบรับจาก
ผู้ใช้บริการ Money Class

OUR TOOLS

เครื่องมือพัฒนาสุขภาพการเงินจาก Money Class

บทความและข่าวสารล่าสุด

บทความและข่าวสารล่าสุด

» มาเริ่มต้นเปลี่ยนแปลงอนาคต
การเงินของคุณไปด้วยกัน «

บริการของเรา