No.1 Financial Well-being Solution for Corporate

สร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้พนักงาน เริ่มต้นได้ด้วยเรื่องเงิน

ประเมิน พัฒนาความรู้ และหาทางออกทางการเงินให้กับพนักงานอย่างยั่งยืน กับผู้นำด้าน Financial Well-being ด้วยบริการหลากหลายรูปแบบ ที่ถูกออกแบบมาให้ช่วยสร้างสุขภาพการเงินที่ดีได้อย่างยั่งยืน โดยผู้เชี่ยวชาญทางด้านการเงินมืออาชีพ

Life Changing
พลิกชีวิต เพิ่มความสุข
ให้พนักงานของคุณ

พนักงานที่เข้าร่วม Financial Well-being กับเรามีความสุขเพิ่มขึ้น และเครียดน้อยลงอย่างเห็นได้ชัด จากผลลัพธ์ของ Money Class

86.5%

ของพนักงานที่เข้าร่วมโครงการสามารถนำ Money Fitness ไปปรับใช้ชีวิตประจำวันได้

80%

ของพนักงานมีสุขภาพการเงินที่ดีขึ้นเครียดน้อยลง

8,722 คน

ได้รับการตรวจสุขภาพการเงิน และแนวทางการพัฒนาต่อยอด

66%

มีแผนจัดการภาระหนี้สิน และเริ่มจัดการหนี้สินแล้ว

34%

มีเป้าหมาย และแผนการเงิน
เพื่อการเกษียณของตนเองแล้ว

80%

ประทับใจในองค์กรมากขึ้น
ที่จัดโครงการ Financial Well-being
ข้อมูลจากผลสำรวจความพึงพอใจของพนักงานต่อการเข้าร่วมโครงการ Financial Well-being ในองค์กร – จัดทำโดย Money Class

Life Changing
พลิกชีวิต เพิ่มความสุข
ให้พนักงานของคุณ

พนักงานที่เข้าร่วม Financial Well-being กับเรามีความสุขเพิ่มขึ้น และเครียดน้อยลงอย่างเห็นได้ชัด จากผลลัพธ์ของ Money Class

86.5%

ของพนักงานที่เข้าร่วมโครงการ สามารถนำ Money Fitness ไปปรับใช้ชีวิตประจำวันได้

80%

ของพนักงานมีสุขภาพการเงินที่ดีขึ้นเครียดน้อยลง

8,722 คน

ได้รับการตรวจสุขภาพการเงิน และแนวทางการพัฒนาต่อยอด

66%

มีแผนจัดการภาระหนี้สิน และเริ่มจัดการหนี้สินแล้ว

34%

มีเป้าหมาย และแผนการเงิน เพื่อการเกษียณของตนเองแล้ว

80%

ประทับใจในองค์กรมากขึ้น
ที่จัดโครงการ Financial Well-being
ข้อมูลจากผลสำรวจความพึงพอใจของพนักงานต่อการเข้าร่วมโครงการ Financial Well-being ในองค์กร – จัดทำโดย Money Class

กว่า 39 องค์กร ที่เริ่มสร้าง Financial Well-being ให้กับพนักงาน ไปกับ Money Class

Financial Well-being Solutions

บริการพัฒนาทักษะการเงินสำหรับองค์กรที่คุณเลือกได้

Data-Driven Service

รู้ปัญหา แก้ไขได้ตรงจุด ดูแลพนักงานด้วยข้อมูล

MONEY HEALTH CHECK

บริการตรวจสุขภาพการเงินให้พนักงานแบบยกองค์กร มาพร้อม Data Dashboard สำหรับติดตามผล และ Report วิเคราะห์ภาพรวม

Education Service

เพิ่ม Employee Engagement ผ่านกิจกรรมเรียนรู้ที่สนุก และหลากหลาย

MONEY TALK

ไม่ใช่แค่การบรรยาย แต่เราตั้งต้นออกแบบเนื้อหา และกิจกรรมตามเป้าหมายขององค์กร ในรูปแบบที่เข้าใจง่าย เพื่อพัฒนาความรู้การเงินให้ตอบโจทย์การทำงาน และบริบทขององค์กร

MONEY ONLINE COURSE

เรียนรู้ทุกทักษะการเงินสำคัญที่คนวัยทำงานต้องรู้ ผ่านแพลตฟอร์มและคอร์สออนไลน์ที่ออกแบบมาเพื่อสร้างประสบการณ์การเรียนรู้ที่ดีที่สุดแก่ผู้เรียน

MONEY WORKSHOP

ย่อยเรื่องเงินให้เป็นเรื่องง่าย ด้วยการลงมือทำจริง ผ่านกิจกรรมเวิร์คชอปที่มาพร้อมความสนุก และใกล้ชิดกับผู้สอน

Counseling Service

หาทางออกให้พนักงานอย่างยั่งยืน ด้วยผู้เชี่ยวชาญการเงินเฉพาะทาง

EMPLOYEE COUNSELING

รักษาพนักงานเฉพาะจุด กับที่ปรึกษาการเงินเฉพาะทาง ด้วยบริการให้คำปรึกษาและวางแผนการเงินแบบตัวต่อตัว ในรูปแบบออนไลน์

Financial Well-being Solutions

บริการพัฒนาทักษะการเงินสำหรับองค์กรที่คุณเลือกได้

Data-Driven Service

รู้ปัญหา แก้ไขได้ตรงจุด ดูแลพนักงานด้วยข้อมูล

MONEY HEALTH CHECK

บริการตรวจสุขภาพการเงินให้พนักงานแบบยกองค์กร มาพร้อม Data Dashboard สำหรับติดตามผล และ Report วิเคราะห์ภาพรวม

Education Service

เพิ่ม Employee Engagement ผ่านกิจกรรมเรียนรู้ที่สนุก และหลากหลาย

MONEY TALK

ไม่ใช่แค่การบรรยาย แต่เราตั้งต้นออกแบบเนื้อหา และกิจกรรมตามเป้าหมายขององค์กร ในรูปแบบที่เข้าใจง่าย เพื่อพัฒนาความรู้การเงินให้ตอบโจทย์การทำงาน และบริบทขององค์กร

MONEY ONLINE COURSE

เรียนรู้ทุกทักษะการเงินสำคัญที่คนวัยทำงานต้องรู้ ผ่านแพลตฟอร์มและคอร์สออนไลน์ที่ออกแบบมาเพื่อสร้างประสบการณ์การเรียนรู้ที่ดีที่สุดแก่ผู้เรียน

MONEY WORKSHOP

ย่อยเรื่องเงินให้เป็นเรื่องง่าย ด้วยการลงมือทำจริง ผ่านกิจกรรมเวิร์คชอปที่มาพร้อมความสนุก และใกล้ชิดกับผู้สอน

Counseling Service

หาทางออกให้พนักงานอย่างยั่งยืน ด้วยผู้เชี่ยวชาญการเงินเฉพาะทาง

EMPLOYEE COUNSELING

รักษาพนักงานเฉพาะจุด กับที่ปรึกษาการเงินเฉพาะทาง ด้วยบริการให้คำปรึกษาและวางแผนการเงินแบบตัวต่อตัว ในรูปแบบออนไลน์

ตัวอย่างโครงการจากองค์กรที่เราช่วยเหลือ

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA)

HR อยากให้พนักงานมีความตระหนักรู้เกี่ยวกับทักษะด้านการเงิน พร้อมที่จะวางแผนบริหารการเงินของตัวเอง…
Money Health Check
Talk
Online Course
Workshop

ไทยสมุทรประกันชีวิต

ช่วงเดือนมีนาคม เป็นเดือนที่พนักงานจะได้รับโบนัส ทางองค์กรเลยต้องการอยากให้ความรู้การเงิน…
Money Health Check
Talk

โพลีคลีน (Poly kleen)

พนักงานมีปัญหาในเรื่องของการบริหารการเงิน เช่น รายได้ไม่พอค่าใช้จ่าย ซึ่งส่งผลกระทบในการทำงานได้…
Talk
Online Course

วิริยะประกันภัย

อยากส่งเสริมให้พนักงาน มีความรู้เรื่องการบริหารการเงิน เพราะมองว่าเป็นสิ่งที่สำคัญต่อการดำรงชีวิต…
Talk

ตัวอย่างโครงการจากองค์กรที่เราช่วยเหลือ

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA)

HR อยากให้พนักงานมีความตระหนักรู้เกี่ยวกับทักษะด้านการเงิน พร้อมที่จะวางแผนบริหารการเงินของตัวเอง…
Money Health Check
Talk
Online Course
Workshop

ไทยสมุทรประกันชีวิต

ช่วงเดือนมีนาคม เป็นเดือนที่พนักงานจะได้รับโบนัส ทางองค์กรเลยต้องการอยากให้ความรู้การเงิน…
Money Health Check
Talk

โพลีคลีน (Poly kleen)

พนักงานมีปัญหาในเรื่องของการบริหารการเงิน เช่น รายได้ไม่พอค่าใช้จ่าย ซึ่งส่งผลกระทบในการทำงานได้…
Talk
Online Course

วิริยะประกันภัย

อยากส่งเสริมให้พนักงาน มีความรู้เรื่องการบริหารการเงิน เพราะมองว่าเป็นสิ่งที่สำคัญต่อการดำรงชีวิต…
Talk

ทำไมต้อง Money Class

ที่ มันนี่คลาส เราเชื่อว่าทุกองค์กรต้องการสร้างความเป็นอยู่ที่ดีให้กับพนักงาน ซึ่งมีเรื่องของเงินเป็นปัจจัยสำคัญ เราจึงให้ความสำคัญกับการช่วยเหลือแบบต่างๆ เพื่อให้องค์กรสามารถดูแลพนักงานได้อย่างยั่งยืน

CARING TEAM SUPPORT

Money Class มีทีมงานที่คอยช่วยเหลือ และรับฟังความต้องการขององค์กร เพื่อให้งานออกมาตรงตามความความคาดหวัง และมีประสิทธิภาพสูงสุด รวมถึงดูแลให้คำแนะนำและรายงานผลหลังงาน
[Money Wellness Service] Money Tracking

CUSTOMIZED SOLUTIONS

Money Class มีความยืดหยุ่นในการบริการ เรามีทีมผู้เชี่ยวชาญที่พร้อมช่วยออกแบบและปรับ Solution ตามความต้องการขององค์กรเท่าที่จะสามารถทำได้ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีและตอบโจทย์องค์กรมากที่สุด

FINANCIAL EXPERTS

Money Class เข้าใจดีว่าองค์กรอยากให้พนักงานได้เรียนรู้กับวิทยากรมืออาชีพ ที่มีประสบการณ์จริงในสายการเงิน เพื่อให้พนักงานเข้าใจหลักการ และสามารถนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้จริง

ทีมวิทยากรมืออาชีพ

ตัวอย่างผู้สอนของ Money Class

ภาพบรรยากาศจากองค์กรที่ใช้งานจริง

เริ่มสร้าง Financial Well-being ให้กับพนักงานของคุณ ได้แล้ววันนี้ !

Special Promotion! สิทธิพิเศษสำหรับองค์กรที่กำลังเริ่มต้น

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม

คุณพร 0891446642 หรือ Email: team@moneyclass.co