มาร่วมสร้างเด็กไทย

ให้มีความรู้การเงิน

เพาะเมล็ดพันธ์แห่งความรู้สู่ชุมชนไปกับเรา

มาร่วมสร้างเด็กไทย

ให้มีความรู้การเงิน

เพาะเมล็ดพันธ์แห่งความรู้สู่ชุมชนไปกับเรา

มาร่วมสร้างเด็กไทย

ให้มีความรู้การเงิน

เพาะเมล็ดพันธ์แห่งความรู้สู่ชุมชนไปกับเรา

เรา ช่วยเหลือ เด็กไทยยังไง

ออกแบบหลักสูตรเพื่อเด็กๆ

เพราะเราเข้าใจบริบทของเด็กในทุกช่วงวัยจึงออกแบบและพัฒนาหลักสูตรให้ตอบโจทย์เพื่อสร้างความรู้และทักษะการเงินอย่างยั่งยืน

ย่อยเรื่องเงิน ให้เป็นเรื่องง่าย

หลักสูตรที่ย่อยเรื่องเงิน ให้เป็นเรื่องง่าย ประกอบกับการเรียบเรียงเนื้อหาและภาษาที่เข้าถึงกลุ่มเด็ก

[Money Class for Student] Platform 1 : Online Course

ใช้เทคโนโลยี ช่วยเสริมการเรียนรู้

เราใช้ Technology เพื่อเข้าถึงเด็กในทุกพื้นที่ ให้ได้รับโอกาสเรียนรู้ที่เท่าเทียม

วิชาการที่ให้ความสนุก

รูปแบบการเรียนรู้ที่ผสมผสานระหว่างวิชาการและความสนุก สอดคล้องกับรูปแบบการใช้ชีวิตที่แตกต่างกันของเด็กในพื้นที่

สอนโดยตัวจริงเรื่องการเงิน

คิดหลักสูตรและดำเนินการสอนโดยผู้มีประสบการณ์ตรงในการถ่ายทอดความรู้การเงิน

เรา ช่วยเหลือ เด็กไทยยังไง

ออกแบบหลักสูตร
เพื่อเด็กๆ

เพราะเราเข้าใจบริบทของเด็กในทุกช่วงวัยจึงออกแบบและพัฒนาหลักสูตรให้ตอบโจทย์เพื่อสร้างความรู้และทักษะการเงินอย่างยั่งยืน

ย่อยเรื่องเงิน
ให้เป็นเรื่องง่าย

หลักสูตรที่ย่อยเรื่องเงิน ให้เป็นเรื่องง่าย ประกอบกับการเรียบเรียงเนื้อหาและภาษาที่เข้าถึงกลุ่มเด็ก

[Money Class for Student] Platform 1 : Online Course

ใช้เทคโนโลยี ช่วยเสริม
การเรียนรู้

เราใช้ Technology เพื่อเข้าถึงเด็กในทุกพื้นที่ ให้ได้รับโอกาสเรียนรู้ที่เท่าเทียม

วิชาการ
ที่ให้ความสนุก

รูปแบบการเรียนรู้ที่ผสมผสานระหว่างวิชาการและความสนุก สอดคล้องกับรูปแบบการใช้ชีวิตที่แตกต่างกันของเด็กในพื้นที่

สอนโดยตัวจริง
เรื่องการเงิน

คิดหลักสูตรและดำเนินการสอนโดยผู้มีประสบการณ์ตรงในการถ่ายทอดความรู้การเงิน

เราทำอะไรไปแล้วบ้าง

เรา ช่วยเหลือ เด็กไทยยังไง

ออกแบบหลักสูตรเพื่อเด็กๆ

เพราะเราเข้าใจบริบทของเด็กในทุกช่วงวัยจึงออกแบบและพัฒนาหลักสูตรให้ตอบโจทย์เพื่อสร้างความรู้และทักษะการเงินอย่างยั่งยืน

ย่อยเรื่องเงิน ให้เป็นเรื่องง่าย

หลักสูตรที่ย่อยเรื่องเงิน ให้เป็นเรื่องง่าย ประกอบกับการเรียบเรียงเนื้อหาและภาษาที่เข้าถึงกลุ่มเด็ก

[Money Class for Student] Platform 1 : Online Course

ใช้เทคโนโลยี ช่วยเสริมการเรียนรู้

เราใช้ Technology เพื่อเข้าถึงเด็กในทุกพื้นที่ ให้ได้รับโอกาสเรียนรู้ที่เท่าเทียม

วิชาการที่ให้ความสนุก

รูปแบบการเรียนรู้ที่ผสมผสานระหว่างวิชาการและความสนุก สอดคล้องกับรูปแบบการใช้ชีวิตที่แตกต่างกันของเด็กในพื้นที่

สอนโดยตัวจริงเรื่องการเงิน

คิดหลักสูตรและดำเนินการสอนโดยผู้มีประสบการณ์ตรงในการถ่ายทอดความรู้การเงิน

เราทำอะไรไปแล้วบ้าง

เป้าหมาย ที่เราจะทำต่อไปในอนาคต

เราจะช่วยคนไทยให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

“ ผ่านทักษะการเงิน ”

1,000,000  คน

»  โดยเริ่มต้นเพาะเมล็ดพันธ์ความรู้ให้เด็กๆ  «

Money class มุ่งมั่นขับเคลื่อนธุรกิจความเป็นอยู่ที่ดีของคนไทยให้สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน Sustainable Development Goals (SDGs) ”

เป้าหมาย ที่เราจะทำต่อไปในอนาคต

ช่วยคนไทยให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

“ ผ่านทักษะการเงิน ”

1,000,000  คน

โดยเริ่มต้นเพาะเมล็ดพันธ์ความรู้ให้เด็กๆ

Money class มุ่งมั่นขับเคลื่อนธุรกิจความเป็นอยู่ที่ดีของคนไทยให้สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน Sustainable Development Goals (SDGs) ”

เสียงตอบรับของ
เด็กๆที่ได้รับความรู้

ตัวอย่างโครงการเสริมความรู้การเงินสำหรับเด็กไทย

หนังสือเรียนวิชาการเงิน

ออกแบบและผลิตหลักสูตรหนังสือเรียนวิชาการเงินพร้อมแบบฝึกหัดและการบ้าน

ห้องเรียนการเงิน

ดำเนินการสอนสด โดยวิทยากรทั้งออนไลน์และออนไซด์เพื่อมุ่งเน้นการมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างเด็กและผู้สอน

รูปแบบ Blended Learning

ผสมผสานการเรียนระหว่างการเรียนคอร์สออนไลน์และการสอนโดยครูผู้สอน

เรียนรู้จากการลงมือทำ

ไม่เพียงแค่ให้ความรู้ แต่ออกแบบกิจกรรมสร้างทักษะการเงินให้เด็กไทยได้ลงมือปฏิบัติผ่านประสบการณ์จริง เพื่อให้เกิดเป็นทักษะที่ติดตัวเด็กไปตลอดชีวิต

ค่ายเสริมทักษะการเงิน

ออกแบบและพัฒนาค่ายเสริมทักษะการเงิน ที่ผสมผสานวิชาการ เวิร์คชอป และ โปรแกรมจำลองการลงทุน เพื่อให้มีพื้นฐานและต่อยอดเป็นทักษะแห่งอนาคตได้

หนังสือเรียนวิชา
การเงิน

ออกแบบและผลิตหลักสูตรหนังสือเรียนวิชาการเงินพร้อมแบบฝึกหัดและการบ้าน

ห้องเรียนการเงิน

ดำเนินการสอนสด โดยวิทยากรทั้งออนไลน์และออนไซด์เพื่อมุ่งเน้นการมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างเด็กและผู้สอน

รูปแบบ Blended Learning

ผสมผสานการเรียนระหว่างการเรียนคอร์สออนไลน์และการสอนโดยครูผู้สอน

เรียนรู้จากการลงมือทำ

ไม่เพียงแค่ให้ความรู้ แต่ออกแบบกิจกรรมสร้างทักษะการเงินให้เด็กไทยได้ลงมือปฏิบัติผ่านประสบการณ์จริง เพื่อให้เกิดเป็นทักษะที่ติดตัวเด็กไปตลอดชีวิต

ค่ายเสริมทักษะ
การเงิน

ออกแบบและพัฒนาค่ายเสริมทักษะการเงิน ที่ผสมผสานวิชาการ เวิร์คชอป และ โปรแกรมจำลองการลงทุน เพื่อให้มีพื้นฐานและต่อยอดเป็นทักษะแห่งอนาคตได้

หนังสือเรียนวิชาการเงิน

ออกแบบและผลิตหลักสูตรหนังสือเรียนวิชาการเงินพร้อมแบบฝึกหัดและการบ้าน

ห้องเรียนการเงิน

ดำเนินการสอนสด โดยวิทยากรทั้งออนไลน์และออนไซด์เพื่อมุ่งเน้นการมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างเด็กและผู้สอน

รูปแบบ Blended Learning

ผสมผสานการเรียนระหว่างการเรียนคอร์สออนไลน์และการสอนโดยครูผู้สอน

เรียนรู้จากการลงมือทำ

ไม่เพียงแค่ให้ความรู้ แต่ออกแบบกิจกรรมสร้างทักษะการเงินให้เด็กไทยได้ลงมือปฏิบัติผ่านประสบการณ์จริง เพื่อให้เกิดเป็นทักษะที่ติดตัวเด็กไปตลอดชีวิต

ค่ายเสริมทักษะการเงิน

ออกแบบและพัฒนาค่ายเสริมทักษะการเงิน ที่ผสมผสานวิชาการ เวิร์คชอป และ โปรแกรมจำลองการลงทุน เพื่อให้มีพื้นฐานและต่อยอดเป็นทักษะแห่งอนาคตได้

“ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนกับ Money Class เพื่อผลักดันความรู้ทักษะการเงินให้กับนักเรียนไทย”

Money Class พร้อมจะเป็นส่วนสำคัญในการช่วยองค์กรของคุณส่งต่อโอกาสไปยังน้องๆห่างไกล ด้วยวิธีการดังนี้…

01.

Growth hub

เรามีเครือข่ายโรงเรียนที่ความต้องการการสนับสนุนทักษะการเงิน

02.

Design solutions

ออกแบบวิธีการสอนที่เหมาะกับความต้องการ หรือปัญหาในโรงเรียนนั้นๆ โดยคำนึงถึงตัวนักเรียนเป็นหลัก

03.

Do the best

เราใช้รูปแบบการสอนที่เหมาะสมกับกลุ่มผู้เรียนเพื่อให้
ครอบคลุมทุกกลุ่ม

04.

Report

มีการจัดทำการประเมินสรุปผลในแต่ละโครงการ เพื่อให้คุณได้เห็นภาพรวมว่าสิ่งที่ทำ เด็กได้รับและมีความสุขมากแค่ไหน

“ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนกับ Money Class เพื่อผลักดันความรู้ทักษะการเงินให้กับนักเรียนไทย”

Money Class พร้อมจะเป็นส่วนสำคัญในการช่วยองค์กรของคุณส่งต่อโอกาสไปยังน้องๆห่างไกล ด้วยวิธีการดังนี้…

01.

Growth hub

เรามีเครือข่ายโรงเรียนที่ความต้องการการสนับสนุนทักษะการเงิน

02.

Design solutions

ออกแบบวิธีการสอนที่เหมาะกับความต้องการ หรือปัญหาในโรงเรียนนั้นๆ โดยคำนึงถึงตัวนักเรียนเป็นหลัก

03.

Do the best

เราใช้รูปแบบการสอนที่เหมาะสมกับกลุ่มผู้เรียนเพื่อให้ครอบคลุมทุกกลุ่ม

04.

Report

มีการจัดทำการประเมินสรุปผลในแต่ละโครงการ เพื่อให้คุณได้เห็นภาพรวมว่าสิ่งที่ทำ เด็กได้รับและมีความสุขมากแค่ไหน

“ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนกับ Money Class เพื่อผลักดันความรู้ทักษะการเงินให้กับนักเรียนไทย”

Money Class พร้อมจะเป็นส่วนสำคัญในการช่วยองค์กรของคุณส่งต่อโอกาสไปยังน้องๆห่างไกล ด้วยวิธีการดังนี้…

01.

Growth hub

เรามีเครือข่ายโรงเรียนที่ความต้องการการสนับสนุนทักษะการเงิน

02.

Design solutions

ออกแบบวิธีการสอนที่เหมาะกับความต้องการ หรือปัญหาในโรงเรียนนั้นๆ โดยคำนึงถึงตัวนักเรียนเป็นหลัก

03.

Do the best

เราใช้รูปแบบการสอนที่เหมาะสมกับกลุ่มผู้เรียนเพื่อให้ครอบคลุมทุกกลุ่ม

04.

Report

มีการจัดทำการประเมินสรุปผลในแต่ละโครงการ เพื่อให้คุณได้เห็นภาพรวมว่าสิ่งที่ทำ เด็กได้รับและมีความสุขมากแค่ไหน

ร่วมพัฒนาหลักสูตร และดำเนินการสอนโดย

ธนธร กาญจนิศากร

(น้ำ)

 • เจ้าของเพจ NAMFINANCE
 • วิทยากรรับเชิญตลาดหลักทรัพย์

ถนอม เกตุเอม

(หนอม)

 • เจ้าของเพจ TaxBugnoms
 • อาจารย์ด้านภาษีอากร บัญชี การเงิน

ทัตพล เมธีวิริยาภรณ์

(แก๊ปเปอร์)

 • Co-Founder of Money Class
 • ผู้ให้คำแนะนำการลงทุน IC LICENSE

พีรพัฒน์ อัตตะริยะ

(บอม)

 • Financial Instructor Money Class
 • นักวางแผนการเงินคุณวุฒิ CFP®

อธิป กีรติพิชญ์

(นิ้วโป้ง)

 • เจ้าของเพจ นิ้วโป้ง FUNDAMENTAL VI
 • วิทยากรตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ภัทรวินท์ บุณยสุรักษ์

(จ๋าย)

 • ประสบการณ์ให้คำแนะนำการเงิน
  มากกว่า 5 ปี
 • นักวางแผนการเงินคุณวุฒิ CFP®

ชนะ พังงา

(เต๋า)

 • วิทยากรอบรมด้านการเงิน และผู้แนะนำการลงทุน
 • นักวางแผนการเงินคุณวุฒิ CFP®

ร่วมพัฒนาหลักสูตร และดำเนินการสอนโดย

ธนธร กาญจนิศากร

(น้ำ)

 • เจ้าของเพจ NAMFINANCE
 • วิทยากรรับเชิญตลาดหลักทรัพย์

ถนอม เกตุเอม

(หนอม)

 • เจ้าของเพจ TaxBugnoms
 • อาจารย์ด้านภาษีอากร บัญชี การเงิน

ทัตพล เมธีวิริยาภรณ์

(แก๊ปเปอร์)

 • Co-Founder of Money Class
 • ผู้ให้คำแนะนำการลงทุน IC LICENSE

พีรพัฒน์ อัตตะริยะ

(บอม)

 • Financial Instructor
  Money Class
 • นักวางแผนการเงินคุณวุฒิ CFP®

อธิป กีรติพิชญ์

(นิ้วโป้ง)

 • เจ้าของเพจ นิ้วโป้ง FUNDAMENTAL VI
 • วิทยากรตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ภัทรวินท์ บุณยสุรักษ์

(จ๋าย)

 • ประสบการณ์ให้คำแนะนำการเงิน มากกว่า 5 ปี
 • นักวางแผนการเงินคุณวุฒิ CFP®

ชนะ พังงา

(เต๋า)

 • วิทยากรอบรมด้านการเงิน และผู้แนะนำการลงทุน
 • นักวางแผนการเงินคุณวุฒิ CFP®

ร่วมพัฒนาหลักสูตร และดำเนินการสอนโดย

ทัตพล เมธีวิริยาภรณ์

(แก๊ปเปอร์)

 • Co-Founder of Money Class
 • ผู้ให้คำแนะนำการลงทุน IC LICENSE

พีรพัฒน์ อัตตะริยะ

(บอม)

 • Financial Instructor of
  Money Class
 • นักวางแผนการเงินคุณวุฒิ CFP®

ธนธร กาญจนิศากร

(น้ำ)

 • เจ้าของเพจ NAMFINANCE
 • วิทยากรรับเชิญตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ถนอม เกตุเอม

(หนอม)

 • เจ้าของเพจ TaxBugnoms
 • อาจารย์ด้านภาษีอากร บัญชี การเงิน

อธิป กีรติพิชญ์

(นิ้วโป้ง)

 • เจ้าของเพจ นิ้วโป้ง FUNDAMENTAL VI
 • วิทยากรตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ภัทรวินท์ บุณยสุรักษ์

(จ๋าย)

 • ประสบการณ์ให้คำแนะนำการเงิน
  มากกว่า 5 ปี
 • นักวางแผนการเงินคุณวุฒิ CFP®

ชนะ พังงา

(เต๋า)

 • วิทยากรอบรมด้านการเงิน และ
  ผู้แนะนำการลงทุน
 • นักวางแผนการเงินคุณวุฒิ CFP®

ร่วมผลักดันทักษะการเงินไปกับ

ร่วมผลักดันทักษะการเงินไปกับ

ร่วมส่งต่อโอกาสกับเรา
หรือขอรับคำปรึกษา ฟรี!  อยากให้มันนี่คลาสช่วยอะไร? เช่น ขอรายละเอียดบริการ, ปรึกษาแนวทางการสร้างหลักสูตรการเงิน ให้เป้าหมายนักเรียนของท่าน ทางทีมงานจะติดต่อกลับไปให้เร็วที่สุด

  --

  ข้อมูลส่วนบุคคลทั้งหมดที่ให้ไว้กับ Money Class (“เรา”) ในแบบฟอร์มนี้จะนำไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์ในการติดต่อท่านเพื่อแจ้งข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับหลักสูตร และประมวลผลตามคำขอของท่านเท่านั้น นอกจากวัตถุประสงค์ดังกล่าว ท่านยินยอมให้เราประมวลผลข้อมูลของท่าน เพื่อให้ตัวแทนของ Money Class สามารถติดต่อติดต่อท่าน เพื่อแนะนำบริการอื่นๆ ที่เหมาะสมสำหรับท่าน หรือองค์กรของท่านผ่านช่องทางโทรศัพท์หรืออีเมลที่ท่านให้ไว้ หรือไม่*

   

  ยินยอมไม่ยินยอม

  --

  คำชี้แจงสิทธิ์ส่วนบุคคล เรามีความมุ่งมั่นในการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลที่เราได้รับ โดยเราจะลบข้อมูลของท่านภายใน 3 เดือน นับถัดจากเดือนที่สิ้นสุดความสัมพันธ์ หรือการให้บริการแก่ท่านเสร็จสิ้นลง หรือในกรณีที่เราได้ขอความยินยอมจากท่านเราจะลบข้อมูลเมื่อท่านแจ้งขอยกเลิกความยินยอม ทั้งนี้ ท่านสามารถขอเข้าถึงข้อมูล ขอสำเนาข้อมูล ขอรับข้อมูลโดยวิธีอัตโนมัติ ขอให้โอนข้อมูล ขอให้ลบ ทำลายหรือระงับใช้ข้อมูล ได้โดยการกรอกแบบฟอร์มคำขอใช้สิทธิ และท่านสามารถศึกษามาตรการการรักษาความปลอดภัย สิทธิของท่าน และรายละเอียดเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของเราได้ที่ ประกาศความเป็นส่วนตัว (Privacy Notice) สำหรับบุคคลทั่วไป โดยหากท่านไม่ประสงค์ให้เราเก็บรวบรวม ใช้ และแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามวัตถุประสงค์ข้างต้น ท่านสามารถถอนความยินยอมโดยแจ้งความประสงค์ของท่านได้ตลอดเวลา โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ผ่านช่องทางกรอกแบบฟอร์มคำขอถอนความยินยอม

   

  หากท่านเชื่อว่า Money Clas ไม่ได้ปฏิบัติตามคำชี้แจงนี้ กรุณาติดต่อกลับมาโดยส่งอีเมลมาที่ team@moneyclass.co หรือส่งจดหมายมายัง Money Class ที่อยู่ 444 ชั้น 20 อาคารเอ็ม บี เค ทาวเวอร์ ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 และหากท่านมีข้อสงสัย สามารถสอบถามรายละเอียดหรือร้องเรียนได้ที่ DPO@Learn.co.th