OUR TEAM

ทีมผู้เชี่ยวชาญทางการเงิน

SPEAKERS

ทัตพล เมธีวิริยาภรณ์ (แก๊ปเปอร์)
ผู้ร่วมก่อตั้ง Money Class, IC License
จักรพงษ์ เมษพันธุ์ (โค้ชหนุ่ม)
โค้ชการเงิน, The Money Coach
พีรพัฒน์ อัตตะริยะ (บอม)
Financial Instructor of Money Class, CFP®
ธนธร กาญจนิศากร (น้ำ)
เจ้าของเพจ NamFinance
อธิป กีรติพิชญ์ (นิ้วโป้ง)
เจ้าของเพจ นิ้วโป้ง FUNDAMENTAL VI
ถนอม เกตุเอม (หนอม)
เจ้าของเพจ TaxBugnoms
กิตติทัศน์ เบญจเจริญพัฒน์ (แชมป์)
เจ้าของเพจ I Learn A Lot
ชนะ พังงา (เต๋า)
วิทยากรฝึกอบรมด้านการเงิน, CFP®

ADVISORS

ณัธสร รัตนอานุภาพ (โค้ชนก)
นักวางแผนการลงทุน IP License
ศักดิ์ดา ฉลาดปุ (โค้ชเอก)
นักวางแผนการลงทุน IP License
ศุภกร วิชัยดิษฐ์ (โค้ชต๋อย)
นักวางแผนการเงิน CFP®
ธีระวัฒน์ ไกรวศิน (โค้ชบั๊มพ์)
นักวางแผนการเงินอิสระ
สมทรัพย์ รัตนมนตรีชัย (โค้ชป้อ)
ที่ปรึกษาการเงิน
กฤษธณกร ศิริโยม (โค้ชน้ำพุ)
โค้ชแก้หนี้ และ ที่ปรึกษาการเงิน
ธีร์รัฐ กิตติเวช (โค้ชโฟล์ก)
โค้ชแก้หนี้ และ นักลงทุนอิสระ
ทัตพล เมธีวิริยาภรณ์ (แก๊ปเปอร์)
ผู้ร่วมก่อตั้ง Money Class, IC License
อัครภัทร์ โตพงษ์เกษม (เล็ก)
นักวางแผนการเงิน CFP®
ปีย์วรงค์ เชี่ยววณิชชา (ปีย์)
ที่ปรึกษาการเงิน
ชนะ พังงา (เต๋า)
วิทยากรฝึกอบรมด้านการเงิน, CFP®