ผลคะแนนจากการทดสอบความรู้ทางการเงินในกลุ่มประเทศชั้นนำของโลก อันเนื่องมาจากการสนับสนุนหลักสูตรการเงินในโรงเรียน

financial literacy score world record dark

ทำไมเรื่องการเงิน
จึงสำคัญกับ

เด็ก?

ทำไมเรื่องการเงินจึงสำคัญกับเด็ก

เด็กไทยส่วนใหญ่
ขาด
ความรู้
ทางด้านการเงิน

ทำไมเรื่องการเงินจึงสำคัญกับเด็ก

ส่งเสริมให้เด็กไทย
มีความรู้ทางการเงิน
ทัดเทียมหลักสูตร
นานาประเทศ

ทำไมเรื่องการเงินจึงสำคัญกับเด็ก

วัยเด็กเป็นวัยที่
สามารถปลูกฝัง
และปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมได้
ง่ายกว่าช่วงวัยอื่น

ทำไมต้อง
Money Class?

ทำไมต้องเริ่มต้นกับ Money Class ตั้งแต่วันนี้?

สำหรับ นักเรียนและผู้ปกครอง
สำหรับ โรงเรียน

ผลคะแนนจากการทดสอบความรู้ทางการเงิน
ในกลุ่มประเทศชั้นนำของโลก อันเนื่องมาจาก
การสนับสนุนหลักสูตรการเงินในโรงเรียน

financial literacy score world record dark

ทำไมเรื่องการเงิน
จึงสำคัญกับ

เด็ก?

ทำไมเรื่องการเงินจึงสำคัญกับเด็ก

เด็กไทยส่วนใหญ่ขาดความรู้
ทางด้านการเงิน

ทำไมเรื่องการเงินจึงสำคัญกับเด็ก

ส่งเสริมให้
เด็กไทยมีความรู้
ทางการเงินที่
ทัดเทียมหลักสูตร
นานาประเทศ

ทำไมเรื่องการเงินจึงสำคัญกับเด็ก

วัยเด็กเป็นวัยที่
สามารถปลูกฝัง
และปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมได้ง่าย
กว่าช่วงวัยอื่น

ทำไมต้อง
Money Class?

ทำไมต้องเริ่มต้นกับ Money Class ตั้งแต่วันนี้?

สำหรับ นักเรียนและผู้ปกครอง
สำหรับ โรงเรียน

ผลคะแนนจากการทดสอบความรู้
ทางการเงินในกลุ่มประเทศ
ชั้นนำของโลก อันเนื่องมาจาก
การสนับสนุนหลักสูตรการเงินในโรงเรียน

financial literacy score world record dark

ทำไมเรื่องการเงิน
จึงสำคัญกับ
เด็ก?

ทำไมต้อง
Money Class?

ทำไมต้องเริ่มต้นกับ Money Class ตั้งแต่วันนี้?

สำหรับ นักเรียนและผู้ปกครอง
สำหรับ โรงเรียน

ออกแบบหลักสูตร
และสอนโดย

พี่หนุ่ม จักรพงษ์ เมษพันธุ์

“พี่หนุ่ม”  จักรพงษ์ เมษพันธุ์

3 รูปแบบการเรียน
ที่โรงเรียนคุณเลือกได้

[Money Class for Student] Platform 1 : Online Course

A title

Image Box text

วัตถุประสงค์

เพื่อส่งเสริมทักษะวิชาการเงินให้นักเรียน มีความรู้เข้าใจครบทุกทักษะทางการเงินทั้งเรื่อง Mindset การตั้งเป้าหมาย การตัดสินใจ การหารายได้ การใช้จ่าย การออม และการลงทุน

หนังสือเรียน money class

ตัวอย่าง
หนังสือเรียน

ดูตัวอย่าง

คอร์สความรู้การเงินที่พัฒนา
มาจากหลักสูตรต่างประเทศ

ผ่านการรับรองโดยโค้ชการเงินระดับประเทศ
ซึ่งทางโรงเรียนสามารถเลือกได้ 2 รูปแบบ
money class for school learning from guidance
money class for school learning from economics
สอนผ่านวิชาแนะแนว
สอนผ่านวิชาเศรษฐศาสตร์
6 คาบ/เทอม
15 คาบ/เทอม

Money Introduction

Money Journey

Money In Action

ความพิเศษของคลาสเรียน

ยกตัวอย่างกรณี ศึกษาจากทั้งใน ประเทศและ ต่างประเทศ เพื่อเปิดโลก การเรียนรู้
หากเรียนแล้วไม่ได้ “ทำจริง” ย่อมไม่เกิดการเรียนรู้จริงๆ
ไม่มีอะไรถูกต้อง 100% แต่เราจะทำให้นักเรียนเข้าใจว่าอะไร “ควรทำ” หรือ “ไม่ควรทำ”
การันตีความเข้าใจ ผ่าน Quiz ท้ายบทเรียน
ออกแบบ Challenge สุดท้าทาย ให้นักเรียนลองทำหลังจบบทเรียน
[Money Class for Student] Platform 2 : Workshop

A title

Image Box text

วัตถุประสงค์

กิจกรรมส่งเสริมทักษะความรู้ที่จะทำให้นักเรียน ได้เรียนรู้ผ่านประสบการณ์จริงจากการเล่น บอร์ดเกมจบสั้นๆ ในครั้งเดียว ได้ทั้งเล่น ได้ทั้งพอร์ต
รู้ก่อน ทำก่อน รวยกว่า
เน้นการเรียนรู้เรื่องของ การใช้ชีวิตจริง การทำงานเป็น
CASHFLOW – เกมกระแสเงินสด
เน้นการเรียนรู้คำศัพท์
ทางการเงิน งบกระแสเงินสด
STOCKPILE – เทรดหุ้นชั้นเซียน
เน้นการเรียนรู้การลงทุนในหุ้น
ได้รู้จักหลักคิดลงทุนเป็น
สิ่งที่โรงเรียนจะได้รับ
สิ่งที่โรงเรียนต้องเตรียม
[Money Class for Student] Platform 3 : Mock Exam

A title

Image Box text

วัตถุประสงค์

วัดระดับความรู้การเงิน ด้วยข้อสอบที่ได้มาตรฐาน ดัดแปลงข้อสอบจาก PISA เป็นชุดข้อสอบทักษะ ระหว่างประเทศที่ได้รับการยอมรับสูงสุด ชุดหนึ่งในโลก ปรับให้เหมาะกับบริบทของคนไทย สอบผ่านเกณฑ์ พร้อมรับใบ Certificate การันตีความรู้วิชาการเงินจริง

คืออะไร?
ทดสอบวัดระดับความรู้การเงิน ด้วยข้อสอบที่ได้ มาตรฐาน ดัดแปลงข้อสอบจาก PISA เป็นชุดข้อสอบ ทักษะระหว่างประเทศที่ได้รับการยอมรับสูงสุดชุดหนึ่ง ในโลก ปรับให้เหมาะกับบริบทของคนไทยสอบผ่านเกณฑ์ พร้อมรับใบCertificate การันตีความรู้วิชาการเงินจริง

สำคัญอย่างไร?
ช่วยวัดมาตรฐานความรู้ทางการเงินของนักเรียน ว่ามีความพร้อมที่จะไปประยุกต์ใช้ในชีวิตจริงได้หรือไม่

ออกแบบหลักสูตร
และสอนโดย

พี่หนุ่ม จักรพงษ์ เมษพันธุ์

“พี่หนุ่ม”  จักรพงษ์ เมษพันธุ์

3 รูปแบบการเรียน
ที่โรงเรียนคุณเลือกได้

[Money Class for Student] Platform 1 : Online Course

A title

Image Box text

วัตถุประสงค์

เพื่อส่งเสริมทักษะวิชาการเงินให้นักเรียน มีความรู้เข้าใจครบทุกทักษะทางการเงินทั้งเรื่อง Mindset การตั้งเป้าหมาย การตัดสินใจ การหารายได้ การใช้จ่าย การออม และการลงทุน

หนังสือเรียน money class

ตัวอย่าง
หนังสือเรียน

ดูตัวอย่าง

คอร์สความรู้การเงินที่พัฒนา
มาจากหลักสูตรต่างประเทศ

ผ่านการรับรองโดยโค้ชการเงินระดับประเทศ
ซึ่งทางโรงเรียนสามารถเลือกได้ 2 รูปแบบ
money class for school learning from guidance
money class for school learning from economics
สอนผ่าน
วิชาแนะแนว
สอนผ่านวิชาเศรษฐศาสตร์
6 คาบ/เทอม
15 คาบ/เทอม

Money
Introduction

Money
Journey

Money
In Action

ความพิเศษของคลาสเรียน

ยกตัวอย่างกรณี ศึกษาจากทั้งใน ประเทศและ ต่างประเทศ เพื่อเปิดโลก การเรียนรู้
หากเรียนแล้วไม่ได้ “ทำจริง” ย่อมไม่เกิดการเรียนรู้จริงๆ
ไม่มีอะไรถูกต้อง 100% แต่เราจะทำให้นักเรียนเข้าใจว่าอะไร “ควรทำ” หรือ “ไม่ควรทำ”
การันตีความเข้าใจ ผ่าน Quiz ท้ายบทเรียน
ออกแบบ Challenge สุดท้าทาย ให้นักเรียนลองทำหลังจบบทเรียน
[Money Class for Student] Platform 2 : Workshop

A title

Image Box text

วัตถุประสงค์

กิจกรรมส่งเสริมทักษะความรู้ที่จะทำให้นักเรียน ได้เรียนรู้ผ่านประสบการณ์จริงจากการเล่น บอร์ดเกมจบสั้นๆ ในครั้งเดียว ได้ทั้งเล่น ได้ทั้งพอร์ต
รู้ก่อน ทำก่อน รวยกว่า
เน้นการเรียนรู้เรื่องของ การใช้ชีวิตจริง การทำงานเป็น
CASHFLOW – เกมกระแสเงินสด
เน้นการเรียนรู้คำศัพท์
ทางการเงิน งบกระแสเงินสด
STOCKPILE – เทรดหุ้นชั้นเซียน
เน้นการเรียนรู้การลงทุนในหุ้น
ได้รู้จักหลักคิดลงทุนเป็น
สิ่งที่โรงเรียนจะได้รับ
สิ่งที่โรงเรียนต้องเตรียม
[Money Class for Student] Platform 3 : Mock Exam

A title

Image Box text

วัตถุประสงค์

วัดระดับความรู้การเงิน ด้วยข้อสอบที่ได้มาตรฐาน ดัดแปลงข้อสอบจาก PISA เป็นชุดข้อสอบทักษะ ระหว่างประเทศที่ได้รับการยอมรับสูงสุด ชุดหนึ่งในโลก ปรับให้เหมาะกับบริบทของคนไทย สอบผ่านเกณฑ์ พร้อมรับใบ Certificate การันตีความรู้วิชาการเงินจริง

คืออะไร?
ทดสอบวัดระดับความรู้การเงิน ด้วยข้อสอบที่ได้ มาตรฐาน ดัดแปลงข้อสอบจาก PISA เป็นชุดข้อสอบ ทักษะระหว่างประเทศที่ได้รับการยอมรับสูงสุดชุดหนึ่ง ในโลก ปรับให้เหมาะกับบริบทของคนไทยสอบผ่านเกณฑ์ พร้อมรับใบCertificate การันตีความรู้วิชาการเงินจริง

สำคัญอย่างไร?
ช่วยวัดมาตรฐานความรู้ทางการเงินของนักเรียน ว่ามีความพร้อมที่จะไปประยุกต์ใช้ในชีวิตจริงได้หรือไม่

ออกแบบหลักสูตร
และสอนโดย

พี่หนุ่ม จักรพงษ์ เมษพันธุ์

“พี่หนุ่ม”  จักรพงษ์ เมษพันธุ์

3 รูปแบบการเรียน
ที่โรงเรียนคุณเลือกได้

[Money Class for Student] Platform 1 : Online Course

A title

Image Box text

วัตถุประสงค์

เพื่อส่งเสริมทักษะวิชาการเงินให้นักเรียน มีความรู้เข้าใจครบทุกทักษะทางการเงินทั้งเรื่อง Mindset การตั้งเป้าหมาย การตัดสินใจ การหารายได้ การใช้จ่าย การออม และการลงทุน

หนังสือเรียน money class

ตัวอย่าง
หนังสือเรียน

ดูตัวอย่าง

คอร์สความรู้การเงินที่พัฒนา
มาจากหลักสูตรต่างประเทศ

ผ่านการรับรองโดยโค้ชการเงินระดับประเทศ
ซึ่งทางโรงเรียนสามารถเลือกได้ 2 รูปแบบ
money class for school learning from guidance
money class for school learning from economics
สอนผ่าน
วิชาแนะแนว
สอนผ่านวิชาเศรษฐศาสตร์
6 คาบ/เทอม
15 คาบ/เทอม

Money Introduction

Money Journey

Money In Action

ความพิเศษของคลาสเรียน

ยกตัวอย่างกรณี ศึกษาจากทั้งใน ประเทศและ ต่างประเทศ เพื่อเปิดโลก การเรียนรู้
หากเรียนแล้วไม่ได้ “ทำจริง” ย่อมไม่เกิดการเรียนรู้จริงๆ
ไม่มีอะไรถูกต้อง 100% แต่เราจะทำให้นักเรียนเข้าใจว่าอะไร “ควรทำ” หรือ “ไม่ควรทำ”
การันตีความเข้าใจ ผ่าน Quiz ท้ายบทเรียน
ออกแบบ Challenge สุดท้าทาย ให้นักเรียนลองทำหลังจบบทเรียน
[Money Class for Student] Platform 2 : Workshop

A title

Image Box text

วัตถุประสงค์

กิจกรรมส่งเสริมทักษะความรู้ที่จะทำให้นักเรียน ได้เรียนรู้ผ่านประสบการณ์จริงจากการเล่น บอร์ดเกมจบสั้นๆ ในครั้งเดียว ได้ทั้งเล่น ได้ทั้งพอร์ต
เวิร์คชอปกิจกรรม ส่งเสริมทักษะความรู้ ที่จะทำให้นักเรียนได้ เรียนรู้ผ่านประสบการณ์ จริงจากการเล่นบอร์ดเกม
รู้ก่อน ทำก่อน รวยกว่า
เน้นการเรียนรู้เรื่องของ การใช้ชีวิตจริง การทำงานเป็น
CASHFLOW – เกมกระแสเงินสด
เน้นการเรียนรู้คำศัพท์
ทางการเงิน งบกระแสเงินสด
STOCKPILE – เทรดหุ้นชั้นเซียน
เน้นการเรียนรู้การลงทุนในหุ้น
ได้รู้จักหลักคิดลงทุนเป็น
สิ่งที่โรงเรียนจะได้รับ
สิ่งที่โรงเรียนต้องเตรียม
[Money Class for Student] Platform 3 : Mock Exam

A title

Image Box text

วัตถุประสงค์

วัดระดับความรู้การเงิน ด้วยข้อสอบที่ได้มาตรฐาน ดัดแปลงข้อสอบจาก PISA เป็นชุดข้อสอบทักษะ ระหว่างประเทศที่ได้รับการยอมรับสูงสุด ชุดหนึ่งในโลก ปรับให้เหมาะกับบริบทของคนไทย สอบผ่านเกณฑ์ พร้อมรับใบ Certificate การันตีความรู้วิชาการเงินจริง

คืออะไร?
ทดสอบวัดระดับความรู้การเงิน ด้วยข้อสอบที่ได้ มาตรฐาน ดัดแปลงข้อสอบจาก PISA เป็นชุดข้อสอบ ทักษะระหว่างประเทศที่ได้รับการยอมรับสูงสุดชุดหนึ่ง ในโลก ปรับให้เหมาะกับบริบทของคนไทยสอบผ่านเกณฑ์ พร้อมรับใบCertificate การันตีความรู้วิชาการเงินจริง

สำคัญอย่างไร?
ช่วยวัดมาตรฐานความรู้ทางการเงินของนักเรียน ว่ามีความพร้อมที่จะไปประยุกต์ใช้ในชีวิตจริงได้หรือไม่

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม
เกี่ยวกับรายละเอียดหลักสูตร