เงื่อนไขและข้อตกลงในการใช้บริการ

1) บทนำ

เงื่อนไขและข้อตกลงในการใช้บริการของ บริษัท เลิร์น สเปซ จำกัด (และบริษัทในเครือ Learn Corporation Co., LTD” ในกรณีที่เป็นการให้บริการโดยบริษัทร่วมของบริษัท บริษัท เลิร์น สเปซ จำกัด) นี้เป็นข้อผูกพันระหว่างผู้ใช้บริการ”  ซึ่งทำการสมัครเข้าใช้งานแอพพลิเคชั่น และหรือเพื่อการสื่อสารใดๆ ตามกรอบที่บริษัท เลิร์น สเปซ จำกัดกำหนด ซึ่งต่อไปในข้อตกลงนี้จะเรียกว่าผู้ใช้บริการอีกฝ่ายหนึ่ง กับ บริษัท เลิร์น สเปซ จำกัด ซึ่งต่อไปในข้อตกลงนี้จะเรียกว่าผู้ให้บริการอีกฝ่ายหนึ่ง ทั้งนี้ ภายใต้กรอบวัตถุประสงค์ในการใช้บริการ เมื่อผู้ใช้บริการตกลงในเงื่อนไขการใช้บริการแล้ว และหรือล็อกอินเข้าสู่ระบบของผู้ให้บริการแล้วผู้ใช้บริการตกลงและยินยอมที่จะผูกพันตนรวมทั้งตกลงที่จะปฏิบัติตามเงื่อนไขในการใช้งานผลิตภัณฑ์ของ บริษัท เลิร์น สเปซ จำกัด และ บริษัทในเครือ Learn Corporation Co., LTD ทุกประการ

2) นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

ผู้ใช้บริการสามารถอ่านและศึกษานโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว

3) เงื่อนไขทั่วไป

ผู้ให้บริการขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลง แก้ไข ยกเลิก เงื่อนไขการใช้บริการต่างๆ ได้ทุกเมื่อ โดยที่ผู้ใช้บริการจะต้องทำการล็อกอินเข้าสู่ระบบอย่างสม่ำเสมอเพื่อให้มั่นใจว่าผู้ใช้บริการได้รับรู้ถึงเงื่อนไขล่าสุด ที่มีการประกาศและบังคับใช้ในแต่ละช่วงเวลา และถือเป็นพันธะสัญญาที่ผู้เรียนต้องถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด เมื่อผู้ใช้บริการได้ใช้บริการและหรือกระทำการใดๆที่เกี่ยวข้องกับสินค้าหลังจากเงื่อนไขใหม่มีผลบังคับใช้ แล้ว ให้ถือว่าผู้ใช้บริการได้ยอมรับในเงื่อนไขใหม่นั้นๆ

ผู้ให้บริการขอสงวนสิทธิในการแก้ไข และหรือ ยกเลิกสินค้าและหรือบริการใดๆ ได้ทุกเวลาที่ผู้ใช้บริการตกลงเป็นผู้รับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายใดๆ เพื่อที่จะทำให้สามารถใช้สินค้าและหรือบริการได้ เช่น ค่าโทรศัพท์มือถือ และ ค่าบริการใช้อินเทอร์เน็ต ในกรณีที่ผู้ใช้บริการยังไม่ได้ชำระค่าใช้บริการและหรือค่าสินค้าเต็มจำนวน และหรือในจำนวนใดๆ  “ผู้ให้บริการ” ขอสงวนสิทธ์ในการป้องกัน และหรือกระทำการในประการใดๆเพื่อมิให้ผู้ใช้บริการสามารถ ใช้บริการนั้นๆ ได้ตามที่  “ผู้ให้บริการ” เห็นควร การใช้บริการจะต้องอยู่ภายใต้บังคับของกฎหมายไทย ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงแค่กฎหมายลิขสิทธิ์ กฎหมายคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาใดๆ กฎหมายว่าด้วยความเป็นส่วนตัว และ กฎหมายยืนยันหรือบ่งชี้ตัวตน

ในการใช้สินค้าและหรือบริการใดๆ และใช้เว็บไซต์และแอพพลิเคชั่นผู้ใช้บริการไม่มีสิทธิ์

 • คัดลอก, เผยแพร่, ดัดแปลง, reverse engineer, ปรับเปลี่ยนหน้าตา, ทำลาย, ขโมยข้อมูล และหรือ ขัดขวางการทำงานของสินค้าและ หรือบริการและเว็บไซต์
 • แสดงตนว่าเป็นบุคคลอื่น หรือให้ข้อมูลส่วนตัวที่ไม่เป็นความจริง
 • ใช้นามแฝงที่ไม่เหมาะสม หรือส่อไปทางลามกอนาจาร
 • ปล่อย virus, worm, spyware, computer code, file หรือ program ใดๆ ที่จงใจ หรืออาจจะส่งผลเสีย หรือเข้าไปควบคุม การทำงานของสินค้าและหรือบริการและ เว็บไซต์
 • scrape, spider, ใช้ robot, หรือระบบอัตโนมัติอื่นๆ ในการเข้าไปในสินค้าและหรือบริการ

4) ลิขสิทธิ์ตามกฏหมาย

บริษัท เลิร์น สเปซ จำกัด ขอแจ้งให้ผู้เรียนทราบว่า ข้อความ ภาพ เสียง วิดีโอ เนื้อหา เครื่องหมายการค้า เครื่องหมายบริการ ชื่อ ชื่อทางการค้า สิทธิบัตร Know how ฯลฯ ทั้งหมดของบริษัท เป็นงานอันได้รับความคุ้มครองตามกฎหมาย ห้ามมิให้บุคคลใดลอกเลียน ปลอมแปลง ทำซ้ำ คัดลอก ดัดแปลง เผยแพร่ต่อสาธารณชน จำหน่าย มีไว้ให้เช่าหรือ กระทำการใดๆ ในลักษณะที่เป็นการแสวงหาประโยชน์ ทางการค้าหรือ ประโยชน์โดยมิชอบ ไม่ว่าโดยประการใดๆ จากทรัพย์สินทางปัญญาดังกล่าวข้างต้น โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจาก บริษัท เลิร์น สเปซ จำกัด

5) การใช้งาน

ผู้ใช้บริการจะใช้สินค้าและหรือบริการเพื่อการใช้งานเฉพาะตนเท่านั้นผู้ใช้บริการตกลงที่จะไม่ใช้สินค้าและหรือบริการเพื่อประโยชน์ทางธุรกิจใดๆโดยไม่ได้รับอนุญาตจากผู้ให้บริการเป็นลายลักษณ์อักษรก่อน ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดแค่การว่าจ้าง และ การเรี่ยไรเงินและหรือทรัพย์สิน และหรือการขอรับการสนับสนุนทางการเงินและหรือทางผลประโยชน์ในประการใดๆ

6) ข้อตกลงและคำรับรองของผู้ใช้บริการ

 • การสมัครสมาชิกผู้ใช้บริการใช้ข้อมูล ชื่อนามสกุล, หมายเลขโทรศัพท์, ที่อยู่อีเมล, โรงเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในปัจจุบัน และระดับชั้น ประกอบการสมัครเรียนครั้งแรก โดยสามารถทำการลงทะเบียนผ่านช่องทางออนไลน์ 
 • ผู้ใช้บริการได้อ่านและเข้าใจ และตกลงยอมรับราคา ตลอดจนรายละเอียดต่างๆของสินค้าและหรือบริการก่อนที่จะชำระเงินซื้อสินค้าและหรือบริการนั้นๆ ในกรณีของผู้ใช้บริการและหรือผู้ซื้อสินค้าที่มีอายุน้อยกว่า 18 ปีผู้ใช้บริการนและหรือผู้ซื้อสินค้าตกลงและรับรองว่าผู้ใช้บริการและหรือผู้ซื้อสินค้าได้รับความยินยอมจากผู้ปกครองก่อนที่จะชำระเงินซื้อสินค้าและหรือบริการนี้แล้ว
 • ผู้ใช้บริการจะไม่นำสินค้าและหรือบริการไปทำซ้ำ ดัดแปลง ลอกเลียน ปลอมแปลง ทำเหมือน ตัดต่อ และหรือเผยแพร่ในประการใดๆ
 • ผู้ใช้บริการสามารถใช้สินค้าและหรือบริการที่ตนซื้อได้เพียงเฉพาะเพื่อตนเองเท่านั้นผู้ใช้บริการไม่สามารถนำสินค้าและหรือบริการที่ตนซื้อไปให้บุคคลอื่นใดใช้และหรือใช้ร่วมได้
 • ในกรณีที่ผู้ใช้บริการลืมรหัสผ่าน หรือต้องการเปลี่ยนแปลงรหัสผ่านไม่ว่าด้วยเหตุใด ๆ ผู้เรียนต้องดําเนินการแจ้งให้บริษัททราบทันทีตามวิธีการที่บริษัทกําหนด อย่างไรก็ตาม การดําเนินการต่าง ๆ ข้างต้นจะไม่มีผลกระทบต่อกิจกรรมใด ๆ ที่ได้ดําเนินการไปแล้วก่อนการแจ้งให้บริษัททราบ

7) การสมัครสมาชิก

 • ผู้ใช้บริการจะต้องสมัครสมาชิกก่อนที่จะใช้บริการและซื้อสินค้าได้ โดยผู้ใช้บริการและหรือผู้ซื้อสินค้ามีความรับผิดชอบเป็นการเฉพาะตนที่จะต้องทำการเก็บรักษารหัสผ่านไว้เป็นความลับ และต้องไม่เปิดเผยต่อบุคคลใดๆ ไม่ว่าเพื่อวัตถุประสงค์ใด
 • ผู้ใช้บริการจะต้องให้ข้อมูลที่เป็นความจริงและเป็นปัจจุบันในการสมัครสมาชิก
 • ผู้ใช้บริการไม่สามารถโอนความเป็นสมาชิกของตนให้กับผู้อื่น และผู้ใช้บริการไม่สามารถใช้อีเมลของผู้อื่นในการเข้าไปใช้บริการและหรือซื้อสินค้าได้
 • ผู้ใช้บริการเข้าใจว่าข้อมูลของผู้ใช้บริการซึ่งรวมถึง จะถูกบันทึกกับบัญชีผู้ใช้ หากมีการเปลี่ยนเปลี่ยนบัญชีผู้ใช้ ทางผู้ให้บริการจะไม่รับผิดชอบ ผลกระทบจากการเปลี่ยนอีเมลบัญชีผู้ใช้

8) ขอบเขตความรับผิดชอบ

ขอบเขตความรับผิดชอบของผู้ให้บริการจะถูกจำกัดแค่จำนวนเงินที่ผู้ใช้บริการได้ชำระเพื่อซื้อสินค้าและหรือบริการเท่านั้น

9) การยกเลิกการใช้สินค้า

หากผู้ใช้บริการทำผิดเงื่อนไขในการใช้สินค้าและหรือบริการในข้อใดๆผู้ให้บริการสามารถเพิกถอนและหรือระงับการใช้สินค้าและหรือบริการของผู้ใช้บริการได้ทันทีโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า อีกทั้งผู้เรียนและหรือผู้ซื้อสินค้าตกลงและยินยอมให้ผู้ให้บริการริบเงินที่ได้ชำระไว้แล้วได้ในทันที